Trestné právo

    Poskytovanie právnych služieb v oblasti trestného práva zahŕňa najmä:
  • právne poradenstvo ešte pred začatím trestného konania, pred vznesením obvinenia a v prípadoch, keď je osoba v postavení "podozrivého", príp. svedka
  • obhajoba neväzobne trestne stíhaných osôb, vrátane mladistvých, v prípravnom konaní (pred vyšetrovateľmi resp. policajtami) a v konaní pred súdom, účasť na jednotlivých úkonoch trestného konania za obvineného resp. obžalovaného, obhajoba v prípadoch odklonov v trestnom konaní (podmienečné zastavenie trestného stíhania, zmier, dohoda o vine a treste), obhajoba klienta na súde na hlavnom pojednávaní, verejnom zasadnutí, podávanie žiadostí, návrhov na doplnenie dokazovania, sťažností, odvolaní a iných podaní za klienta, obhajoba v odvolacom konaní a v koniach o mimoriadnych opravných prostriedkoch (obnova konania, dovolanie)
  • komplexná obhajoba väzobne trestne stíhaných osôb, vrátane mladistvých, príp. osôb vo výkone trestu odňatia slobody, v prípravnom konaní (pred vyšetrovateľmi resp. policajtami) a v konaní pred súdom, účasť na jednotlivých úkonoch trestného konania za obvineného resp. obžalovaného, obhajoba v prípadoch odklonov v trestnom konaní (podmienečné zastavenie trestného stíhania, zmier, dohoda o vine a treste), porady s obvineným resp. odsúdeným v ústavoch na výkon väzby a ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, podávanie žiadostí o prepustenie z väzby na slobodu spolu s inštitútmi na náhradu väzby (písomný sľub obvineného, kaucia....), obhajoba na verejných zasadnutiach o žiadostiach o prepustení z väzby, obhajoba klienta na súde na hlavnom pojednávaní, verejnom zasadnutí, podávanie žiadostí, návrhov na doplnenie dokazovania, sťažností, odvolaní a iných podaní za klienta, obhajoba v odvolacom konaní a v koniach o mimoriadnych opravných prostriedkoch
  • zastupovanie odsúdených v prípadoch podmienečného prepustenia na slobodu, zahladenie odsúdenia a iné
  • právne poradenstvo a zastupovanie klientov v priestupkovom konaní
  • spisovanie a právne poradenstvo pri podávaní trestných oznámení, zastupovanie klientov (fyzické i právnické osoby), ktorí majú v trestnom konaní postavenie poškodených, účasť pri vyšetrovacích úkonoch a uplatňovanie ich nárokov na náhradu škody,ich zastupovanie pred orgánmi činnými v trestnom konaní a na súdoch
  • konzultácie